Nhiệm vụ của bạn là: Đưa tất cả các con vật qua sông. Với điều kiện không để các chú cừu bị lũ sói ăn thịt. Nếu tại thời điểm nào đó lũ sói có số lượng lớn hơn số lượng cừu thì các chú cừu sẽ bị chúng ăn thịt.